Hur mår Halmstad?

Välj i menyn till vänster vilken statistik du vill se

Miljöförvaltningens årsrapport för PM10/PM2,5

2016 års mätningar vid Viktoriagatan har kontrollerats och sammanställts av Miljöförvaltningen i en tabell där data jämförs med miljökvalitetsnormen för utomhusluft (MKN). Mellan 2014 och 2016 har mätning skett av endast PM2,5 och resultatet ses i tabellen. Inga överskridandanden noteras av MKN.Jämför vi mätningarna med det miljömål för "frisk luft" som antagits för Hallands län så kan vi konstatera att vi inte riktigt klarat detta mål för PM10 eller för PM2,5.

Föreskrifterna om miljökvalitetsnormer innehåller även så kallade utvärderingsströsklar. Dessa reglerar när man behöver mäta och/eller beräkna halterna av PM10. Mätningarna har ännu inte visat på överskridanden av den övre utvärderingströskeln på 35 µg/m3 för PM10, nedre utvärderingströskeln 25 µg/m3 har överskridits 19 ggr. Miljömålet klaras dock inte då riktvärdet 30 µg/m3 överskridits i medeltal 40 gånger under 2008-2013. 2013 beslutades det att mätningar ska ske av PM2,5 mellan åren 2014 och 2016. PM2,5 har inte visat på överskridanden av MKN under år 2016.

Uppmäta data av PM10/PM2,5 jämfört med MKN och miljömålFördelningsdiagram - Hur ofta överskrids en viss halt av PM2,5 (% av året)

Exempel: Hur ofta överskrids halten 40 ug/m3? Läs av 40 på nedre axeln. Gå därefter upp och läs av stapelns värde på någon av de vertikala axlarna. Du får då den procent av tiden som halterna är mindre än 40 ug/m3. Gör subtraktionen; (100 - värdet) och detta är den procent av året som vi har en högre halt än 40 ug/m3.