Hur mår Halmstad?

Välj i menyn till vänster vilken statistik du vill se

Miljöförvaltningens årsrapport för PM10

2017 års mätningar vid Viktoriagatan har kontrollerats och sammanställts av Miljöförvaltningen i en tabell där data jämförs med miljökvalitetsnormen för utomhusluft (MKN). Mellan 2014 och 2016 utfördes endast mätningar av PM2,5 och inga överskridanden av MKN noterades. Mätningarna av PM10 återupptogs 2017 och värdena som uppmättes var de lägsta sedan mätningarna började 2008. Jämför vi mätningarna med det miljömålet för "frisk luft" kan vi konstatera att vi målet klarats för PM10 under 2017.

Föreskrifterna om miljökvalitetsnormer innehåller även så kallade utvärderingsströsklar. Dessa reglerar när man behöver mäta och/eller beräkna halterna av PM10. Mätningarna har ännu inte visat på överskridanden av den övre utvärderingströskeln på 35 µg/m3 för PM10, nedre utvärderingströskeln 25 µg/m3 har överskridits en gång för mycket 2017. Om den nedre utvärderingströskeln underskrids får kontrollen ske genom enbart beräkning eller skattning eller en kombination av metoderna.

Uppmäta data av PM10 jämfört med MKN och miljömålFördelningsdiagram - Hur ofta överskrids en viss halt av PM10 (% av året)

Exempel: Hur ofta överskrids halten 40 ug/m3? Läs av 40 på nedre axeln. Gå därefter upp och läs av stapelns värde på någon av de vertikala axlarna. Du får då den procent av tiden som halterna är mindre än 40 ug/m3. Gör subtraktionen; (100 - värdet) och detta är den procent av året som vi har en högre halt än 40 ug/m3.