Hur mår Halmstad?

Välj i menyn till vänster vilken statistik du vill se

Miljökontorets årsrapport för Bensen

Bensen är en cancerogen gas och påverkar människor vid lång tids exponering.
Miljökvalitetsnormen anger att årsmedelvärdet ej får överstiga 5 µg/m3

Miljöförvaltningen har mätt bensen i taknivå under ett flertal år och halterna har varit betydligt lägre än det angivna gränsvärdet.

Dock bör bensen mätas i marknivå eftersom trafiken är den huvudsakliga källan. Sedan mars 2009 mäter Miljöförvaltningen bensen vid Viktoriagatan. Vår bedömning är att årsmedelvärdet understiger 5 µg/m eftersom halterna varit mycket låga vid mätningarna. DOAS-tekniken har dock vissa brister vid låga halter varför miljöförvaltningen under 2014 genomförde indikativa mätningar där passiva provtagare användes. De uppmätta halterna var mycket låga och årsmedelvärdet blev 0,7 µg/m3 vilket även är lägre än miljömålets 1,0 µg/m3.

Fördelningsdiagram - Hur ofta överskrids en viss halt av Bensen (% av året)

Exempel: Hur ofta överskrids halten 5 ug/m3? Läs av 5 på nedre axeln. Gå därefter upp och läs av stapelns värde på någon av de vertikala axlarna. Du får då den procent av tiden som halterna är mindre än 5 ug/m3. Gör subtraktionen; (100 - värdet), och detta är den procent av året som vi har en högre halt än 5 ug/m3.