Hur mår Halmstad?

Välj i menyn till vänster vilken statistik du vill se

Miljökontorets årsrapport för Ozon

Ansvaret för att mäta ozon ligger hos Naturvårdsverket. Dock har Halmstad kommun sedan lång tid mätt ozon vid den så kallade teatersträckan.

Miljökvalitetsnormen anger följande:

Det skall det eftersträvas att ozon inte förekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 120 µg/m3. Med genomsnittsvärde avses det högsta 8-timmars medelvärdet under ett dygn.

Under 2016 överskreds inte detta värde något tillfälle. Det högsta 8-timmars medelvärdet som uppmättes var 118 µg/m3 och skedde den 8 maj.

Fördelningsdiagram - Hur ofta överskrids en viss halt av Ozon (% av året)

Exempel: Hur ofta överskrids halten 80 ug/m3? Läs av 80 på den nedre axeln. Gå därefter upp och läs av stapelns värde på någon av de vertikala axlarna. Du får då den procent av tiden som halterna är mindre än 80 ug/m3. Gör subtraktionen; (100-värdet), och detta är den procent av året som vi har en högre halt än 80 ug/m3.