Hur mår Halmstad?

Välj i menyn till vänster vilken statistik du vill se

Miljökontorets årsrapport för Ozon

Ansvaret för att mäta ozon ligger hos Naturvårdsverket. Dock har Halmstad kommun sedan lång tid mätt ozon vid den så kallade teatersträckan.

Miljökvalitetsnormen anger följande:

Det skall det eftersträvas att ozon inte förekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 120 µg/m3. Med genomsnittsvärde avses det högsta 8-timmars medelvärdet under ett dygn.

Under 2017 överskreds inte detta värde något tillfälle. Det högsta 8-timmars medelvärdet som uppmättes var 119 µg/m3 och skedde den 18 maj. Miljömålet för ozonhalt är 70 µg/m3 som åttatimmarsmedelvärde eller 80 µg/m3 som timmedelvärde. Miljömålet bör uppfyllas till 2020 men överskrids nu ofta under sommarhalvåret. 2017 uppmättes i Halmstad ozonhalter över 80 µg/m3 under sammanlagt ca 1800 timmar. Årsmedelvärdet blev 64 µg/m3.

Fördelningsdiagram - Hur ofta överskrids en viss halt av Ozon (% av året)

Exempel: Hur ofta överskrids halten 80 ug/m3? Läs av 80 på den nedre axeln. Gå därefter upp och läs av stapelns värde på någon av de vertikala axlarna. Du får då den procent av tiden som halterna är mindre än 80 ug/m3. Gör subtraktionen; (100-värdet), och detta är den procent av året som vi har en högre halt än 80 ug/m3.