Hur mår Halmstad?

Välj i menyn till vänster vilken statistik du vill se

Miljökontorets årsrapport för Svaveldioxid

2017 års mätningar vid Teatersträckan har av Miljökontoret kontrollerats och sammanställts i en tabell där data jämförs med miljökvalitetsnormen för utomhusluft (MKN). Inga överskridandanden noteras. Halterna är så låga i taknivå att vi bedömer att även halterna i marknivå klarar miljökvalitetsnormen med god marginal.

Uppmäta data av SO2 för 2017, jämfört med MKN


Fördelningsdiagram - Hur ofta överskrids en viss halt av Svaveldioxid (% av året)

Exempel: Hur ofta överskrids halten 10 ug/m3? Läs av 10 på den nedre axeln. Gå därefter upp och läs av stapelns värde på någon av de vertikala axlarna. Du får då den procent av tiden som halterna är mindre än 10 ug/m3. Gör subtraktionen; (100 - värdet), och detta är den procent av året som vi har en högre halt än 10 ug/m3.