Hur mår Halmstad?

Välj i menyn till vänster vilken statistik du vill se

Miljökontorets årsrapport för Kvävedioxid

2017 års mätningar vid Viktoriagatan har av Miljökontoret kontrollerats och sammanställts i en tabell där data jämförs med miljökvalitetsnormen för utomhusluft (MKN). Inga överskridandanden noteras. Även vid jämförelse med miljömålet för "frisk luft" så kan vi konstatera att miljömålets riktvärden har klarats.

Uppmätta data av NO2 för 2017, jämfört med MKN och miljömål


Fördelningsdiagram - Hur ofta överskrids en viss halt av kvävedioxid (% av året)

Exempel: Hur ofta överskrids halten 40 ug/m3? Läs av 40 på den nedre axeln. Gå därefter upp och läs av stapelns värde på någon av de vertikala axlarna. Du får då den procent av tiden som halterna är mindre än 40 ug/m3. Gör subtraktionen; (100 - värdet), och detta är den procent av året som vi har en högre halt än 40 ug/m3.


Koncentrationsros - Hur höga är halterna i medel för en viss vindriktning/hastighet

Diagrammet nedan visar medelhalt av kvävedioxid för en viss vindrikting - och dessutom uppdelat för vindhastigheterna 0-2 m/s, 2-4 m/s samt över 4 m/s. Här kan vi notera att halterna i regel är som högst vid låga vindhastigheter - och dessutom när vinden kommer från staden. Observera att medelhalterna ofta överskrider 40 ug/m3 vid dessa tillfällen.