Hur mår Halmstad?

Välj i menyn till vänster vilken statistik du vill se

Miljökontorets årsrapport för Vind

Vindmätaren är placerad på toppen av en 8 meter hög mast som placerats på rådhusets tak. Det är fri sikt i alla riktningar förutom mot WNW där tornet på S.t Nikolai kyrka till en mindre del kan påverka (styra) vindriktningen Med tanke på vindmätarens höga placering så kan vi räkna med en något högre vind än om mätningen vore gjord på en öppen plats i en 10-meters mast vid marken (vilket är den vanligase typen av mätplacering)

Vindrosen - Visar hur ofta det blåser i en viss vindriktning

Observera att med vindriktning avses den riktning varifrån vinden kommer. Vindriktningarna kan skrivas som grader eller som väderstreck. Exempel:
Vindriktning från norr(N) =360 Vindriktning från öster(Ö) =090 Vindriktning från söder(S) =180 Vindriktning från väster(V) =270

I nedanstående vindros har vi dessutom beräknat hur ofta det blåser i en viss vindriktning uppdelat på 3 klasser av vindhastighet. Nu kan vi t.ex. se att vindar från havet (västliga), i regel har en större andel höga vindhastigheter än för vindar som kommer från land.Frekvensdiagram för vindhastighet

Frekvensdiagrammet visar hur ofta vi kan förvänta oss att vinden ligger inom ett visst intervall. Figuren visar frekvenser i % av tiden för intervall om 0.2m/s. Vinden som presenteras är 10-minutersmedelvärden.
Fördelningsdiagram för vindhastighet

Fördelningsdiagrammet är ett ackumulerat frekvensdiagram. Om du vill veta hur vanligt det är att vindhastigheten är mindre eller lika med 5 m/s så skall du läsa av kurvans y-värde vid x-värdet som motsvaras av 5 m/s. Sannolikheten för att vindhastigheten är större än 5 m/s är följaktligen 100% minus värdet i kurvan