Hur mår Halmstad?

Mätning av svaveldioxid under senaste veckan


Vad är svaveldioxid?

Svaveldioxid, SO2, är en hostretande gas. Gasen uppstår vid förbränning av svavelhaltiga ämnen, bland annat fossila bränslen såsom kol och olja.

Den största naturliga källan till svaveldioxid är vulkaner.
Direkt inandning av halter över 1 gram/m3 luft kan vara livshotande

I Sverige har svavelhalten i eldningsolja, diesel m.m. drastiskt reducerats under de senaste 30 åren. Industrin renar sina utsläpp av svavel, varför vi numera oftast har låga halter av svaveldioxid i stadsluften.

Halterna mäts i mikrogram/kubikmeter luft (µg/m3). Då en kubikmeter luft väger c:a 1.25 kg så motsvarar denna enhet en miljondels gram svaveldioxid per 1.25 kilo luft.

Följande riktvärden och gränsvärden gäller:

Rekommendationer av WHO (Världshälsoorganisationen)

WHO anser att dygnsmedelvärdet bör ej överstiga 20 µg/m3 samt att 10-minutersmedelvärdet bör ej överstiga 500 µg/m3.

Svenska gränsvärden

Kraven på halten av svaveldioxid från 2010 är att:

Timmedelvärdet inte får blir större än 200 µg/m3 mer än 175 gånger per år förutsatt att det inte överstiger 350 µg/m3 mer än 24 gånger per år

Dygnsmedelvärdet inte får blir större än 100 µg/m3 mer än 7 gånger per år förutsatt att det inte överstiger 125 µg/m3 mer än 3 gånger per år