Hur mår Halmstad?

Mätning av partiklar (PM10) under senaste månaden


Vad är Partiklar (PM10 och PM2,5)?

PM10 och PM2,5 är en benämning på luftföroreningar i form av små partiklar i luften som kan påverka luftvägar och hjärta/kärl.Miljöförvaltningen kontrollerar PM10-halterna på Viktoriagatan och har även under åren 2014-2016 kontrollerat PM2,5

Med PM10 menas partiklar som passerar genom ett selektivt intag som med 50 % effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 10 µm. PM står för particulate matter, alltså materia i form av partiklar. Motsvarande gäller för PM2,5 dvs ett selektivt intag som med 50 % effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 2,5 µm.

Skadliga halter kan bland annat förekomma i kraftigt trafikerade miljöer där vägdamm virvlar upp.

Åtgärder för att minska förekomst av PM10 och PM2,5 består av att minska användning av dubbdäck, använda dammbindande medel, minska hastigheter och trafikmängd.

Halterna mäts i mikrogram/kubikmeter luft (µg/m3). Då en kubikmeter luft väger c:a 1.25 kg så motsvarar denna enhet en miljondels gram kvävedioxid per 1.25 kilo luft.

Följande riktvärden och gränsvärden gäller:

Rekommendationer av WHO (Världshälsoorganisationen)

WHO rekommenderar högsta årsmedelvärde 20 µg/m3 samt 50 µg/m3 för högsta dygnsmedelvärde (PM10)

Svenska gränsvärden

Dygnsmedelvärdet 50 µg/m3 får överskridas maximalt 35 gånger under ett år (PM10).

Årsmedelvärdet av PM10 och PM2,5 får ej överstiga 40 µg/m3 respektive 25 µg/m3.

Svenska Miljömål

Miljömålets riktvärden för PM10 är att dygnsmedelvärdet inte ska överstiga 30 µg/m3 och att årsmedelvärdet inte ska överstiga 15 µg/m3.

Riktvärdet för PM2,5 får inte överstiga dygnsmedelvärdet 25 µg/m3 eller årsmedelvärdet 10 µg/m3.