Hur mår Halmstad?

Mätning av ozon under senaste månaden

Vad är ozon?

Ozon är en giftig gas och är en hälsofara när den förekommer i höga halter på marknivå, men högt upp i atmosfären fyller den en livsviktig funktion som avskärmare av skadlig UV-strålning.

Halterna mäts i mikrogram/kubikmeter luft (µg/m3). Då en kubikmeter luft väger c:a 1.25 kg så motsvarar denna enhet en miljondels gram ozon per 1.25 kilo luft.

Följande riktvärden och gränsvärden gäller:

Rekommendationer av WHO (Världshälsoorganisationen)

WHO rekommenderar högsta 8-timmarsvärde till 100 µg/m3

Svenska gränsvärden

Det skall det eftersträvas att ozon efter den 31 december 2009 inte förekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 120 µg/m3.