Hur mår Halmstad?

Mätning av kvävedioxid under senaste veckan


Vad är kvävedioxid?

Vid förbränning (hög temperatur) sker en reaktion mellan luftens syrgas(O2) och kvävgas(N2) varvid kvävemonoxid (NO) bildas. Denna gas reagerar sedan med marknära ozon (O3) och vi får kvävedioxid (NO2).

Den idag största källan till kvävedioxiden är vägtrafiken.

Halterna mäts i mikrogram/kubikmeter luft (µg/m3). Då en kubikmeter luft väger c:a 1.25 kg så motsvarar denna enhet en miljondels gram kvävedioxid per 1.25 kilo luft.

Vid höga halter är kvävedioxid en röd-brun och giftig gas och mycket irriterande på luftvägar. Höga halter irriterar slemhinnor. Astmatiker och känsliga personer bör då hålla sig inomhus.

Följande riktvärden och gränsvärden gäller:

Rekommendationer av WHO (Världshälsoorganisationen)

WHO anser att årsmedelvärdet för NO2 bör ej överstiga 40 µg/m3 och högsta värde för en enskild timme får ej överstiga 200 µg/m3

Man säger också att NO2 är en indicie-gas, d.v.s. om halten av NO2 är hög så är sannolikheten stor att halterna av vissa andra farliga ämnen också är höga.

Svenska gränsvärden

Årsmedelvärdet får vara högst 40 µg/m3

För timvärden gäller att: halten 90 µg/m3 måste underskridas 98% av tiden (d.v.s. det får vara 90 eller mer under 2% av året, d.v.s. maximalt 175 timmar per år)

I Sverige har vi ytterligare ett gränsvärde: Högsta dygnsmedelhalt: 60 µg/m3 får uppmätas maximalt under 2 procent av tiden (= 98-percentil) vilket motsvarar max 7 dygn.

Den svenska formuleringen av gränsvärde ger oss (jämfört med WHO's formulering ) ett säkrare sätt att med mätningar uppskatta om vi har för höga halter i omgivningsluften. För en typisk stadsmiljö så skall de olika gränsvärdena i stort sett vara inbördes konsistenta. D.v.s. om årsmedelvärdet av NO2 > 40µg/m3 så bör även 98-percentilen av timvärde >90µg/m3 och högsta enskilda timvärde > 200 µg/m3

Svenska miljömål

Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper.

Detta innebär att halten av kvävedioxid inte får överskrida 60 µg/m3 beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil).

Inte heller får riktvärdet 20 µg/m3 överskridas beräknat som ett årsmedelvärde.