Hur mår Halmstad?

Mätning av bensen under senaste veckan


Vad är Bensen?

Bensen är ett cancerframkallande lösningsmedel (kolväteförening) och det är långtids-exponering som vi måste vara försiktiga med.

Numera används inte bensen som lösningsmedel i lika stor utsträckning som tidigare. Den ersätts ofta med toluen som har liknande egenskaper men inte är lika cancerframkallande.

Bensen utgör i dag en tillsats i bensin, om än i begränsad utsträckning.

Halterna mäts i mikrogram/kubikmeter luft (µg/m3). Då en kubikmeter luft väger c:a 1.25 kg så motsvarar denna enhet en miljondels gram bensen per 1.25 kilo luft.

Följande riktvärden och gränsvärden gäller:

Rekommendationer av WHO (Världshälsoorganisationen)

(Inga officiella)

Svenska gränsvärden

Årsmedelvärdet får ej överstiga 5 µg/m3